Utvalda

Direktsändning: Följ konferensen om våld mot barn

Sveriges regering står som värd för högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit i Stockholm den 14–15 februari 2018.

Bland deltagarna finns bland andra statsminister Stefan Löfvén, barnminister Åsa Regnér, H.M. Drottning Silvia och vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed. Medarrangörer för konferensen är Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance.

Följ direktsändningen av konferensen på Youtube från kl. 08.55 onsdag 14 februari.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/live/

Utvalda

Årets kvinnogärning

Årets kvinnogärning

Varje år utser Roks en kvinna som särskilt gjort sig förtjänst av utmärkelsen Årets Kvinnogärning. 2016 fick journalisten och författaren Katarina Wennstam utmärkelsen. Vem vill du ska få 2017-års utmärkelse? Alla kvinno- och tjejjourer är välkomna att nominera en kandidat senast mars 2018. Maila ert förslag samt en motivering till: info@roks.se.
Roks vill belöna personer som klart och tydligt står upp för misshandlade, våldtagna och utsatta kvinnor.
Varje år delar Roks ut utmärkelsen Årets Kvinnogärning på Internationella kvinnodagen. Utmärkelsen går till ”någon som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra”.
Utmärkelsen för 2016 går till journalisten och författaren Katarina Wennstam. I motiveringen skriver Roks styrelse:
”Katarina Wennstam belönas för sitt mod och för att hon envist bedriver ett enträget arbete mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksammar konsekvenserna av könsmaktordningen, både som journalist och författare.
Det har gått 15 år sedan hennes första reportagebok Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt. Den landade som en explosion, lästes och hyllades. Boken används fortfarande som kurslitteratur och har spelat roll i förändringar av sexualbrottslagstiftningen.
Vi lever just nu i en tid där feminismen och kvinnors demokratiska rättigheter är mer hotade än på länge, både i Sverige och runtom i världen. Katarina lyfter fram kvinnor och är en röst för de som inte alltid hörs. Hon står alltid på brottsutsattas kvinnors sida och deklarerar högt och tydligt budskapet: Du är inte ensam, och det var inte ditt fel.”
Katarina själv svarar att hon känner sig hedrad och tacksam över utmärkelsen.
–  I år är det femton år sedan min första bok Flickan och skulden kom ut och jag kan med så många års perspektiv se att det faktiskt har hänt oerhört mycket när det gäller synen på kvinnor, flickor och barn som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller våld. Framför allt finns det idag en annan medvetenhet om hur samhället ofta skuldbelägger offret och ett delvis förflyttat fokus, där allt fler inser att det är gärningsmännen som måste ändra sitt beteende, inte offret.
– Men det blir också gång på gång uppenbart att vi har en lång väg kvar att gå för att kvinnor ska ha full rätt till kroppslig integritet och till sin lust, och makt över sitt eget liv.
– Jag fortsätter att kämpa för kvinnors och tjejers rättigheter, inte minst genom min senaste reportagebok Flickan och skammen – en bok om samhällets syn på slampor. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att belysa hur slut-shaming påverkar flickor och kvinnor både på nätet och i rättsväsendet.
Utmärkelsen offentliggörs den 8 mars på Internationella kvinnodagen.

Utvalda

Julhälsning

Kvinnojouren Maria önskar God Jul och Gott Nytt År!
Tack till Alla som bidragit på något sätt till vår verksamhet under året-det gör skillnad.
Om man vill ge ett bidrag så kan man swisha till 1233547585 eller sätta in på Plusgiro 4618466-9.

Utvalda

Våldet går inte i pension

Igår besökte Kvninnojouren församlingshemmet i Anderstorp och föreläste om ”Våldet går inte i pension”

Våldsutsatta äldre kvinnor kan befinna sig i en särskilt sårbar situation. De kan till exempel i större utsträckning än yngre kvinnor ha socialiserats till att se våld från en partner som något man inte bör tala med utomstående om. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar som att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. 
Våld mot äldre kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som fått ökad uppmärksamhet under de senaste årtiondena. 

 

 

 

 

 

Vem är äldre?
Vanligen när en person beskrivs som äldre hänvisar det till personens kronologiska ålder. I Sverige har indelningen framför allt följt pensionsåldern. Forskare har dock uppmärksammat att denna gränsdragning är en social konstruktion som framför allt följt arbetsmarknadens behov. Äldre kvinnor och män utgör heterogena grupper och det finns stora skillnader i hur det fysiska åldrandet faktiskt ser ut. Vidare kan livssituationen bland äldre påverkas av en rad faktorer relaterade till etnicitet, sexualitet, ekonomisk situation eller socialt nätverk.

Våldets uttrycksformer och förövarna
Äldre kvinnor kan utsättas för försummelse, ekonomiskt utnyttjande, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Försummelsen kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten. En studie om våld mot kvinnor i EU:s medlemsländer har visat att äldre kvinnor även utsätts för nätbaserade övergrepp såsom nättrakasserier och nätstalkning.
I en multinationell europeisk studie framkom att ju allvarligare våldet var, desto högre andel av förövarna var en nuvarande partner eller barn (inklusive ingifta) till kvinnan. Studien visade även att de äldre kvinnorna i minst utsträckning berättat för någon om våldet i de fall då förövaren var en nuvarande partner. Kvinnor som utsatts av hemtjänst- eller vårdpersonal hade i störst utsträckning berättat för någon om situationen.
Situationer där en äldre kvinna utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. I en del fall kan kvinnan ha varit utsatt för våld från sin partner under större delen av sitt vuxna liv. I andra fall kan en partner börja utsätta en äldre kvinna för våld först efter det att hon blivit äldre. Kvinnan kan också inleda en ny relation där partnern utsätter henne för våld.

Att söka hjälp och bryta upp
Oavsett ålder kan det vara svårt för en kvinna att söka hjälp och att bryta upp från en relation där hon utsätts för våld. Äldre kvinnor, jämfört med yngre, kan emellertid möta ytterligare försvårande omständigheter. Generationsbetingade faktorer kan medföra att kvinnor i äldre generationer har ännu svårare att identifiera handlingarna de utsätts för som våld. Vidare kan äldre kvinnor oftare möta ekonomiska hinder i och med att de lönearbetat i lägre utsträckning, och att de har haft sämre tillgång till välbetalda yrken. Hinder relaterade till ohälsa och funktionsnedsättning förväntas också vara vanligare bland äldre kvinnor. Om det finns stereotypa föreställningar och bristande kunskap bland yrkesverksamma som möter våldsutsatta äldre kvinnor kan detta ytterligare försvåra kvinnornas hjälpsökande.
Yrkesverksamma, inte minst inom hälso- och sjukvården, har en viktig roll i att identifiera våldsutsatthet bland äldre kvinnor. Det är viktigt att personalen är observant på om en äldre kvinna indikerar att hon är våldsutsatt. Personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten bör rutinmässigt ställa frågor till äldre kvinnor om deras erfarenheter av våld.

Forskningen om våld mot äldre kvinnor
Det finns i dag en omfattande forskning om våld mot kvinnor, men i många studier har den övre åldersgränsen satts redan vid 50 eller 60 år. Under de senaste årtiondena har dock antalet studier om våld mot äldre kvinnor specifikt ökat, även om forskningen alltjämt är begränsad. I flera länder har det också genomförts studier om våld mot äldre på nationell nivå. Det är dock svårt att jämföra resultaten av studierna och att dra generella slutsatser. Inte minst är detta en konsekvens av att studierna skiljer sig åt rörande vilka former av våld som har studerats och hur studiepopulationen har avgränsats.

Våld mot äldre kvinnor i nära relationer
Forskningen om våld mot äldre kvinnor av en partner är begränsad. En del forskare menar att det är en konsekvens av att frågan faller mellan två forsknings- och kunskapsområden. Äldre kvinnor har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot kvinnor av en partner och våld av en partner har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot äldre.
Granskningar har återkommande pekat på att det finns en bristande kunskap om våld i nära relationer inom äldreomsorgen och att äldreomsorgen sällan ingår i den interna samverkan kring våld i nära relationer i kommunerna.

Våld mot äldre och yngre kvinnor 
I studier rapporterar äldre kvinnor generellt våldsutsatthet i en mindre utsträckning än yngre kvinnor. Detta gäller både för våldsutsatthet under det senaste året och under livstiden. Den lägre rapporterade utsattheten under livstiden förmodas återspegla en systematisk underrapportering av våld bland äldre kvinnor. Underrapporteringen skulle exempelvis kunna bero på svårigheter att komma ihåg händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Även generationsbetingade normer, som att våld av en partner inte är något man ska berätta om för utomstående, antas medföra att äldre kvinnor har svårare att ta upp sin våldsutsatthet. Om sådana generationsbetingade normer och förbud påverkar rapporteringen av våld under livstiden, påverkar det förmodligen även rapporteringen av våld under det senaste året.

Utvalda

Kvinnojouren har besökt Gärdeskolan

Jourens 2 anställda var på Gärdeskolan en fredag i oktober.

Syftet var att visa upp vår verksamhet. Vi informerade ungdomarna om att Kvinnojouren och Tjejjouren finns. Hur de kan kontakta oss och vi delade ut broschyrer om tidiga varningstecken bla.

Det var bra respons; många  ungdomar kom fram och var nyfikna på vår verksamhet.

Tanken är att vi ska återkomma några gånger under hösten, så vi kan etablera en bra kontakt med ungdomarna.

Utvalda

Nordiska kvinnor mot våld

Årets upplaga av Nordiska Kvinnor Mot Våld hölls i Reykjavik, Island 1-3 september. Ett 40-tal joursystrar från Roks kvinno- och tjejjourer var på plats och diskuterade och delade erfarenheter med andra nordiska kvinnor.

Jourkvinnor och jourtjejer från Roks kvinnojourer och tjejjourer har den helgen samlats på Nordiska kvinnor mot vålds konferens på Island för att diskutera, dela erfarenheter med kvinnor från de andra nordiska länderna och föra kampen mot mäns våld mot kvinnor vidare.

Roks deltog med en välbesökt föreläsning av juristen och forskaren Eva Diesen som presenterade den granskning som hon gjorde på uppdrag av Roks i den aktuella rapporten ”Våld och Vårdnad”.

Bland annat höll Katinka Ingves och Marie Pettersson från kvinnojouren Ellinor i Linköping en fullsatt och inspirerande workshop där de berättade om med filmen ”Bakom fasaden” och hur den blev en viral succé på Facebook.

De inbjudna internationella föreläsarna Liz Kelly och Rachel Moran var mycket uppskattade och fick dundrande applåder av de 350 deltagarna.

Utvalda

Semesterstängt

Vi har nu stängt vår telefonväxel mellan v.29-v.31. Telefonväxeln öppnar igen v.32 Måndag. Personal finns åter på plats v.33

Välkomna åter!

Vi behöva av stöd ring Kvinnofridslinjen på 020-505050

Blir du utsatt för våld eller hot om våld, psykisk misshandel eller sexuellaövergrepp, ring socialtjänsten och be om att få prata med en kvinnofridshandläggare i den kommun du bor.

Gislavedskommun 0371-81000

Vi på kvinnojouren Maria & Tjejjouren Mila vill tacka alla för ert stöd och önskar alla en fin sommar! Ni är alla värdefulla!

Utvalda

Porren är källan till festivalövergreppen

Debattören: Så länge vi inte går till botten med problemen kan vi stänga ner festivaler bäst vi vill

DEBATT. Nästa års Bråvallafestival ställs in, och det sägs att orsaken är alla sexualbrott som begåtts där. Direkt går politiker och debattörer ut och ropar på fler poliser, hårdare straff och kameraövervakning. Men det kan på sin höjd vara kortsiktiga lösningar som bara flyttar på problemen. För att krossa våldtäktskulturen måste vi våga prata om porren!

Bråvalla är ett misslyckande, varenda våldtäkt som begås i vårt samhälle är ett misslyckande.
Men det är inte festivalen det beror på. Det är inte musiken, trängseln eller ens alkoholen som ligger bakom. Det är män och pojkar, uppvuxna i en patriarkal våldtäktskultur, som begår övergrepp.
Vi kan stänga ner varenda festival, varenda konsert, klubb, ja varenda mötesplats, men vi kommer ändå inte att få bukt med problemet. För problemet är inte Bråvalla. Bråvalla är bara ett lackmuspapper som avslöjar tillståndet i vårt samhälle idag.
Så länge som vi lever i en patriarkal kultur där män är överordnade och kvinnor underordnas så kommer vi att tvingas läsa nya, tragiska rubriker om våldtäkter, sextrakasserier, hot och misshandel.
Så länge som vakter nöjer sig med att be män ”lugna ner sig” när de sextrakasserar kvinnor.
Så länge som samhället ser mellan fingrarna och bortförklarar pojkars beteende, eller förminskar övergrepp för att ”inte förstöra hans framtidsutsikter”. Så länge kvinnor och tjejer förutsätts ta ansvar för att inte bli utsatta. Så länge som tjejer och kvinnor får frågor om hur de var klädda eller hur många sexpartnar de haft tidigare.

Så länge vi har en porrindustri, som pumpar ut filmer där män utsätter kvinnor för våld, tvång och förnedring, där kvinnor är objekt till enbart för mäns sexuella njutning.
Kort sagt, så länge samhället är ojämställt kan vi stänga ner varenda festival i världen utan att komma ett enda steg närmare en värld fri från sexuella övergrepp.
Stängda festivaler, poliser och kameraövervakning är kortsiktiga lösningar, som på sin höjd kan förhindra att övergrepp sker just där och då. Men vad händer när festivalen är över, försvinner våldtäktskulturen då?
Knappast. Övergrepp sker överallt i vårt samhälle, allra mest i våra hem.
När politiker nu ropar efter fler poliser eller kameraövervakning vill de ha snabba lösningar. Men snabba lösningar riskerar bara att flytta problemen, dit just politikerna inte ser det.
För att verkligen lösa det måste vi gå till botten – och då måste vi erkänna att vi lever i en våldtäktskultur. Det är dags att på allvar diskutera mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer.
Vi måste alla jobba långsiktigt med attitydförändringar. Det handlar om normer kring sex, det handlar om värderingar och synen på kvinnors kroppar och sexualiseringen av det offentliga rummet.
Och framför allt måste vi våga prata mer om porren! Porrindustrin är en bidragande orsak till objektifieringen av kvinnors och tjejers kroppar. Pornografi är dokumenterade sexköp och övergrepp – och porren påverkar i allra högsta grad allas vår sexualitet. Kvinnor avhumaniseras och framställs som objekt utan egen vilja eller känslor.
De övergrepp som sker på festivaler handlar inte om att det är festival, utan beror på mäns och pojkars skeva syn på kvinnors och tjejers kroppar. Det är dags för politiker att ta tag i problemet, utan att bara ropa på kortsiktiga, populistiska lösningar! Vi har redan flera bra lagar, men det måste ses över vad det är som inte funkar, varför de inte implementeras.
Och framför allt dra inte ner på resurserna till kvinnojourer och tjejjourer, som har en betydande roll i att motverka mäns och pojkars sexuella våld mot kvinnor och tjejer!
Zozan Inci, ordförande Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Utvalda

Sommarläger 2017

Varje år anordnar vi ett sommarläger för våldsutsatta kvinnor och barn.

I år var det totalt 13 kvinnor och 20 barn.

På lägret så erbjuder vi samtalsgrupper för barnen och kvinnorna så de kan få dela med sig av sina upplevelser eller bara lyssna och stötta de andra.

Vi ordnar även olika aktiviteter för barnen och för kvinnorna. Där mammorna får en stund för sig själva med det vi ordnat åt dom  medans vi underhåller barnen.

Lägret är enormt roligt och väldigt givande för både stora och de små. Det är mycket skratt men även tårar då de delar med sig av sina upplevelser. Oavsett vad de upplevt så känner kvinnorna och barnen igen sig i varandras livssituationer.

Stort tack till alla som medverkat!

Utvalda

Webbkurs om våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

En kostnadsfri webbbaserad kurs, klicka på länken nedan!

http://webbkursomvald.se/

 

Utvalda

Värnamonyheter


Therese Axelsson från Kvinnojouren Maria (till vänster i bild) tycker det är anmärkningsvärt att tre av fyra skolor har tackat nej till föreläsning med kvinnojouren. Med på bilden är också Elisabeth Forsberg från kvinnojouren. Foto: Malin Nilson
Kvinnojouren får inte komma till skolorna
Tre av fyra tackar nej till föreläsning
GISLAVEDS KOMMUNAtt sprida information om våld i nära relationer är en viktig del av Kvinnojouren Marias arbete. Som en del i det har de försökt komma ut på kommunens högstadieskolor och föreläsa. Men tre av fyra skolor har tackat nej.
Publicerad 6 juni 2017 06:04

Kvinnojouren har hört av sig till alla fyra högstadieskolorna i Gislaveds kommun. Ölmestadskolan i Reftele tackade ja till en föreläsning för lärarna på skolan. Men de andra tre skolorna har tackat nej till ett besök. Det tycker Therese Axelsson, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren Maria, är anmärkningsvärt.

– De föreläser ju om allt, droger, nätmobbing och så. Men inte om våld i hemmet. Det hade varit jättebra att då komma in på skolorna och utbilda skolpersonal i hur de kan jobba med våldsprevention, att kunna uppmärksamma våldet som sker varje dag.

Anna Rothzén, rektor på Nordinskolan, menar att de tackade nej eftersom förfrågan kom vid fel tidpunkt, men att det kan vara aktuellt för dem i framtiden.

– Absolut! Frågan är bara vilken åldersgrupp man ska rikta sig mot, det kanske mer ska vara gymnasiet. Sedan jobbar vi med de här frågorna ändå, med olika infallsvinklar om hur man förhåller sig till varandra. Vi hade en föreläsning om sexuella trakasserier under våren. Det är vårt uppdrag att fostra dem till goda samhällsmedborgare.

Även för Åsenskolan var det tidsaspekten som avgjorde, säger rektorn Pehr Ottevik.

– Jag har åtminstone fem frågor i månaden med folk som vill komma i olika sammanhang. Vi försöker hålla oss ajour, men vi kan omöjligt ta emot alla. Det är en prioriteringsfråga, framför allt har vi en uppgift att få eleverna godkända. Men det är inget som säger att de inte kan återkomma. Självklart är det ett angeläget ämne.

På Nordinskolan och Lundåkerskolan kunde kvinnojouren komma till fritidsgårdarna och träffa elever där, men inte i Anderstorp.

– Det blev jag väldigt förvånad över, säger Therese Axelsson.

– Jag har inte fått frågan ställd till mig om fritidsgården iallafall. Jag kan inte svara för hur det nekandet gått till, säger Pehr Ottevik.

Therese Axelsson menar att skolan är en viktig plattform för att kunna nå ut till barn som lever med våld i hemmet.

– Det är väldigt ovanligt att folk pratar med sina barn hemma om det här, därför är det viktigt att skolan pratar om det. Alla barn vet att det inte är okej, men de vet inte vad som händer med föräldrarna om de anmäler. De är lojala och älskar dem villkorslöst. De vet inte var de kan få hjälp. Det är så himla viktigt att få bort skulden från barnen.

Vad tror du är anledningen till att skolorna tackar nej?

– Jag tror att folk är rädda för att man går in i någon annans liv. Det är så känsligt. Det märker jag när jag pratar med lärare, att det är känsligt att göra en orosanmälan.

LÄS MER: Sätter extra ljus på mäns våld mot kvinnor

  • Facebook Twitter
    Malin Nilson
    Kommentera artikeln (0 kommentarer)
Utvalda

Nu utbildas jourens tre Barnansvariga i Trappan-modellen!

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas.
Målgrupp

Barn från fyra år och uppåt, som bevittnat våld inom familjen.

Syfte

Att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.

Innehåll och genomförande

Trappan bygger på kristeori på psykodynamisk grund. Även om barn reagerar olika på att uppleva våld i hemmet och alla inte utvecklar PTSD, är utgångspunkten för Trappans arbete att våldshändelser utgör potentiellt traumatiserande upplevelser. Vanligt vid PTSD är att den drabbade personen undviker allt som påminner om traumat. En central tanke i traumabehandling är att läkningsprocessen kan starta då personen får hjälp med att sätta ord på och beskriva det som han eller hon varit med om. Trappan är dock inte en traumabehandling utan en stödmodell, men den bygger på samma princip. Om man efter samtalen bedömer att barnet har behov av psykoterapi, hjälper man till att förmedla en sådan kontakt. Trappan kan även beskrivas som ett salutogent arbete, då en utgångspunkt är att det som barnet upplevt ska bli mer begripligt och mer hanterbart än tidigare.

Innan samtalen med barnet startar har man ett samtal med den förälder som utsatts för våldet (oftast mamman). Detta för att få en bild av hur våldet sett ut och hur barnet reagerat på misshandeln samt av om mamman kunnat prata om misshandeln med barnet. Under detta samtal formuleras även skälen till att mamman eller båda föräldrarna vill att barnet ska träffa behandlaren. Det ska vara tillåtet från förälderns sida att barnet berättar om våldet. När det gäller de allra yngsta barnen kan behandlaren arbeta tillsammans med barnets mamma under samtalen. Samtalen med äldre barn sker i första hand utan att mamman närvarar.

För att underlätta för barnet under samtalen används Trappanmodellens tillhörande material med arbetsblad och temabilder. Att rita tillsammans med barnet är också en del av metodiken. Man lyssnar till vad barnet vill uttrycka och är lyhörd för associationerna som han eller hon gör under tiden. Samtalen med barnen sker i tre steg:

Utvalda

Varför släpps vi inte in i skolorna!?

Therese Axelsson på kvinnojouren i Gislaved vill utbilda om våld i nära relationer.
Bara en av fyra skolor i Gislaved har låtit kvinnojouren utbilda skolpersonalen i hur de kan hjälpa barn som utsätts för våld i hemmet.

Kvinnojouren i Gislaved vill utbilda alla som jobbar på skolorna i kommunen att bli bättre på att upptäcka varningssignaler att en elev som blir slagen hemma eller har föräldrar där t ex pappa slår mamma.

– Det är elever i varje klass som upplever våld i nära relationer i sitt eget hem. De går från ett trauma till skolan och går från skolan tillbaka till ett trauma varje dag, säger Therese Axelsson verksamhetschef på kvinnojouren i Gislaved.

Trots flera försök har tre av fyra skolor tackat nej. Åsenskolan i Anderstorp är en av dem. Rektor för skolan Per Ottevik säger att våld i nära relationer är en angelägen fråga men att skolan inte hinner med allt och måste göra prioriteringar. Den senaste tiden har teman som nätmobbning och sexuella trakasserier diskuterats i skolorna.

– Det är inte otroligt att vi kommer ha någon som talar om våld i nära relationer när vi anser att vi får in det i schemat, säger rektor Per Ottevik.

Utvalda

Våld i vardagen

Ikväll välkomnar vi Charlotta Skarphagen som ska föreläsa om våld i vardagen. Om hennes egna berättelse om hur det var att bli utsatt för våld i en nära relation. Hur börjar det? Varför stannar man?När man lämnar, vad händer då?
Ikväll kl 18.00 i Glashuset.

Varmt välkomna!

Utvalda

Internationella kvinnodagen 2017

Vi välkomnar Ulrika Olson, författare och överlevare
Det handlar om incest.

Om ett försvarslöst barn som växte upp till en självdestruktiv kvinna.
Onsdag 8 mars
Internationella kvinnodagen
18.30 Glashuset, Gislaved
Frida Åhman sjunger under pausen
och då serveras mingelmat
Varmt välkomna!

Vi går fackeltåg från Folkets Hus
kl 1800 till Glashuset.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Utvalda

Advokat bad förövare beskriva sina kalsonger

image

”Har lika stor betydelse som min klients stringtrosor”
Advokaten Elisabeth Massi Fritz gjorde i förra veckan något ovanligt. Hon bad en misstänkt förövare i ett våldtäktsmål att beskriva sina kalsonger.
– Jag har tröttnat på att utsatta våldtäktsoffer kanske inte vågar göra en polisanmälan för att man är rädd att skuldbeläggas och känna skam, säger hon till Aftonbladet.
Genom åren har advokat Elisabeth Massi Fritz specialiserat sig på att företräda brottsoffer, bland annat i våldtäktsmål. De senaste dagarna har hon hyllats på sociala medier efter en protest hon genomförde i förra veckan.

”Våldtäktsoffer måste sluta SKULDBELÄGGAS. En våldtäkt beror inte på klädsel, alkohol etc etc utan på våldtäktsmannen. Jag bad förövaren beskriva sina kalsonger ingående i ett förhör och fick frågan vilken betydelse dessa har i målet”, skriver hon på Instagram och fortsätter:
”Mitt svar blev ‘lika stor betydelse som min klients stringtrosor’ herr ordförande. Kunde inte låta bli. Kämpar på i dessa mål och jobbar stenhårt med att förändra attityderna i rättssalen”.

– Jag vill vara tydlig och rak med att jag tycker att något inte fungerar. Jag har tröttnat på att utsatta våldtäktsoffer kanske inte vågar göra en polisanmälan för att man är rädd att skuldbeläggas och känna skam, säger Massi Fritz till Aftonbladet.
”Hör inte hemma”
Debatten om hur våldtäktsoffer skuldbeläggs har blossat upp flera gånger de senaste åren. Men Massi Fritz tycker inte att det skett några större framsteg. Offer som hon representerar får fortfarande frågor om sin klädsel, hur trosor såg ut eller varför de valde att följa med en okänd man hem.
– Det hör inte hemma i en svensk rättsprocess att en målsägande får frågor som enbart går ut på att smutskasta henne, att få henne att bedömas som icke trovärdig när det saknar betydelse, säger hon och fortsätter:
– Det handlar om att personer upplever att rättegången blir en traumatisk upplevelse och en andra våldtäkt.
”Såna som du ger en hopp”
Reaktionerna på Massi Fritz protest har varit starka. Många av hennes följare på Instagram hyllar initiativet.
”Det är såna som DU som ger en hopp om rättsväsendet. Tack för vad du gör!”, skriver en av följarna.
”Tack för att du synliggör det här”, skriver en annan.
För advokaten själv handlar frågan om mycket mer än det rent yrkesmässiga.
– Som advokat har jag ett samhällsansvar och därtill finns ett stort engagemang för utsatta brottsoffer. Jag vill sätta ner foten och berätta hur verkligheten ser ut och jag tänker försöka förändra samhället till det bättre, säger Elisabeth Massi Fritz.

Läs artikeln på:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21740383.ab

Utvalda

Förebyggande arbete

image

Har du som arbetsgivare frågor om hur man kan jobba förebyggande på en arbetsplats. Undrar du hur du ska bemöta en anställd som utsätts eller utsätter för våld i nära relationer. Kontakta då oss. Vi har kunskapen och vi vill utbilda personal och arbetsgivare om hur man kan bemöta och stötta våldsutsatta.

Vi kan även hjälpa till i skolor genom att föreläsa om det vi har en spetskompetens i, nämligen våld i nära relationer.

 

Utvalda

Ett nej är ett nej!

Titta på denna film. Där ser vi tydligt vad ett nej är alltid ett nej betyder!

Tråkigt att man ska behöva vara övertydlig

te2

 

www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU

 

Utvalda

Tack Plastsystem AB för er gåva!

Vi vill tacka er på Plastsystem AB för er generösa gåva. Er gåva kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete mot mäns våld mot kvinnor. Pengarna används till våra kvinnor och barn och vårt arbete att sprida budskapet Ett nej är ett Nej!

www.plastsystem.se

Plastsystem

Utvalda

Internationella kvinnodagen 8 Mars

Den internationella Kvinnodagen firade vi under v.10

Det blev en fantastisk vecka!

På måndagen så hade kvinnojouren en föreläsning för allmänheten på Folketshus i Gislaved.

Tisdagen den 8 Mars var det dags för fackeltåg och en föreläsning av Linda om människohandel och prostitution.

Torsdagen föreläste tjejjouren Mila på folketshus.

Veckan avslutades med att Friday Night Specials uppträdde för att visa sitt stöd till våldsutsatta kvinnor. Så veckan slutade med en riktig hårdrockskväll.

Stort tack till Friday Night Special, M-M Security HB, Knattes Produktion.

www.facebook.com/FridayNightSpecials

M-M Security HB 0731803179

www.knattesprod.com

 

Utvalda

Årsmöte 24/2 2016

Hej!

Vi vill önska dig en god fortsättning på 2016, samt tacka för året som gått!

Ditt medlemskap är viktigt för oss i vårt fortsatta arbete med utsatta kvinnor och barn.

 

Vi vill bjuda in dig till vårt årsmöte 24/2 kl 18.00 i folketshus nederplan, Gislaved

Efter årsmötet får vi besök av Medverkan Familjefrid som kommer och informerar om deras arbete.

Årsmötet annonseras i Västbo Andan.

Du är varmt välkommen och vi bjuder på smörgåstårta.

 

Vill du lämna in någon motion så ska den skickas till jourens adress: Box 8, 332 21 Gislaved eller mailas till kvinnojourenmaria@spray.se senast 11/2.

 

Tipsa gärna vänner och bekanta om att bli stödmedlem.

Vi är just nu 21 aktiva jourkvinnor. Vi vill gärna bli fler, så vill du eller känner någon som skulle vilja, kontakta då kvinnojouren på ovanstående adress eller Therese på 0371-80986

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Utvalda

Stort tack till Ica Kvantum i Gislaved

web_ica_kvantum_logotyp icaEtt varmt tack till Ica Kvantum i Gislaved för ert bidrag till våldsutsatta kvinnor och barn! Ert bidrag gör skillnad och vi är väldigt tacksamma för ert stöd! Att se en människa som har ett sådant brinnande engagemang värmer.

http://www.ica.se/butiker/kvantum/gislaved/ica-kvantum-gislaved-2346/start/?utm_source=google&utm_medium=mbl&utm_campaign=ICA%20Kvantum%20Gislaved%2002346

 

 

Utvalda

Utvisning löser inte problemet

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utvisning-loeser-inte-problemet-21730

Kvinnojourer. Det är patriarkala strukturer som ligger bakom kvinnoförtryck. Att utvisa män med invandrarbakgrund är fel väg att gå. Andreas i Limhamn och Lasse i Borås som slagit sina fruar i alla år är inte av en annan sort än Muhammed i Stockholm och Samir i Umeå som begår exakt samma typ av brott mot kvinnor.

Zozan Inci , ordförande för Roks
Annons

Någonting har hänt. På bara några veckor har en hel armé av män i offentlig ställning kommit ut som feminister. Det sexualiserade våldet mot kvinnor och tjejer är oacceptabelt, dundras det. För oss på Roks har det alltid varit oacceptabelt. I 31 år har vi ropat oss hesa över mäns våld mot kvinnor, det som sker varje dag i varenda stad i Sverige. Givetvis tar vi tacksamt emot allt stöd vi kan få i vårt arbete, men varför har det blivit så massivt just nu?

Den upprörda debatten om sexuella gängövergrepp mot tjejer och kvinnor på platser med stor trängsel kan med viss välvilja tolkas som ett uppvaknande. Dock har vi skäl att vara på vår vakt. Att en stor del av männen inom det politiska etablissemanget plötsligt kollektivt drabbats av en bedövande insikt om kvinnors utsatthet låter en aning för bra för att vara sant. Snarare ligger det påstådda engagemanget lindat runt ett annat budskap, nämligen att män från vissa kulturer skulle vara mer benägna än svenska män att utöva sexuellt våld och förtryck mot kvinnor. Men beläggen för detta är få och omtvistade.

Istället finns det en enda och övergripande kultur man tydligt kan spåra som orsak till systematiska övergrepp mot kvinnor, närmare bestämt den patriarkala kulturen. Och den finns överallt. Oavsett religion, hudfärg och etnicitet är det män som nedvärderar, slår och våldtar kvinnor. Kvinnoförtrycket är inte inskrivet i DNA, det är inskrivet i den manliga överordningens kultur, och den är global. Det finns inte ett enda land i världen som är förskonat.

Det går alltså inte, som ett flertal politiker från olika partier gjorde under partiledardebatten förra veckan, att skylla på kulturella skillnader och peka ut en viss grupp av utrikes födda män som problemet. Vissa ansåg att män med dålig kvinnosyn borde utvisas, andra sa att de borde fängslas och straffas.

Politiker, kom med något nytt! Vi behöver nya långsiktiga lösningar. Vi är trötta på att om och om igen höra samma sak. Att utvisa män med invandrarbakgrund är inte en lösning i det långa loppet. Faktum kvarstår att alla andra ”etniskt svenska” män som också begår dessa brott ju är kvar i landet.

När man väljer att skylla på en viss grupp av män, tas ansvaret bort från andra män som också utövar sexuellt, fysiskt, ekonomiskt och emotionellt våld mot kvinnor. Andreas i Limhamn och Lasse i Borås som slagit sina fruar i alla år är inte av en annan sort än Muhammed i Stockholm och Samir i Umeå som begår exakt samma typ av brott mot kvinnor. Den gemensamma nämnaren hos dessa män är just att de är män. Män med en usel kvinnosyn, till och med kvinnohat, och som är en del av det patriarkala samhället. Det här är ett mansproblem.

I Sverige utövas sexuella trakasserier och våld mot kvinnor och tjejer av män i alla åldrar; på arbetsplatsen, i skolan, på bussen, på badhus och på nattklubbar. Vi har inga fredade zoner för kvinnor och tjejer.

Med jämna mellanrum ska den svenska regeringen rapportera till FN:s Kvinnokommitté hur de lever upp till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Snart är det dags igen.

Den 18 februari ska Sverige förhöras av FN:s Kvinnokommitté i Genève. Min fråga till politikerna är nu: Hur ska ni denna dag förklara det sexuella våldet som kvinnor, tjejer och barn utsätts för dagligen i Sverige? Det handlar alltså inte bara om sexuella övergrepp på en konsert i Kungsträdgården eller under ett nyårsfirande i Kalmar, utan även om det dagliga våldet i form av hustrumisshandel, våldtäkter och annat våld mot kvinnor som sker innanför fyra väggar utan vittnen. Det där våldet som Roks tjatat om i alla år, som få makthavare hittills ägnat särskilt mycket uppmärksamhet.

Kära politiker, nu har ni chansen att visa att ni tar problemet med mäns våld mot kvinnor på största allvar, och inte bara ser chansen till nya skäl för “hårdare tag” mot vissa grupper.

Visa nu att ni tänker ta fram en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor – såväl i hemmet, som i det offentliga rummet. Och visa att ni förstår att meningen med att hojta om religion och etnicitet som orsak till våldet inte är annat än att gynna främlingsfientliga attityder. Visa att ni förstår att det är patriarkala strukturer som ligger bakom våldet, oavsett vilken man det är som utför övergreppen.

LÄS MER: Sanna Rayman bloggar om debatten. 

  • Zozan Inci, ordf Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utvisning-loeser-inte-problemet-21730

 

Utvalda

Varmt tack till Enoc System för er gåva!

Utskrift

Vi på kvinnojouren vill tacka er på Enoc System för er generösa gåva.

Vi är väldigt tacksamma för att ni visar ert stöd för vår kamp mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Tack så mycket!

Vi önskar er en God Jul och ett Fantastiskt Gott Nytt År!

http://www.enocsystem.com/

 

Utvalda

Stort tack till Inner Wheel!

untitled3Vi vill tacka er på Inner Wheel för era julklappar till barnen i vår jour.

De blev väldigt glada och ser fram emot att få öppna dom.

Tack än en gång. Ni är ena riktiga änglar

http://www.innerwheel.se/

 

Utvalda

Igår var den internationella dagen mot Våld mot kvinnor!!!

http://www.metro.se/nyheter/16-anledningar-till-att-dagen-mot-vald-mot-kvinnor-behovs/EVHoks!6XAAIzIszbZmE/

16 Anledningar varför denna dagen behövs!

16 anledningar till att dagen mot våld mot kvinnor behövs

I Sverige

1. Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till.
2. Över 200 kvinnor har mördats av en närstående man sedan år 2000.
3. 28 400 kvinnor över 18 år misshandlades under 2014.
4. 29 kvinnor dog till följd av dödligt våld under 2014.
5. 2014 anmäldes 1 997 fall av grov kvinnofridskränkning.
6. Under 2014 anmäldes 20 467 fall av olaga hot mot kvinnor.
7. 6 697 våldtäkter anmäldes 2014, 94 procent av de drabbade var kvinnor.
8. Omkring 80 procent av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.
►LÄS MER: Dödligt våld minskar – men inte mot kvinnor

…och i Världen:

9. Var tredje kvinna utsätts för våld under sin livstid.
10. Runt 120 miljoner flickor har blivit utsatta för sexuellt våld.
11. Hälften av alla sexuella övergrepp sker mot flickor under 16 år.
12. 34 procent av kvinnor med en funktionsnedsättning har blivit utsatta för fysiskt ett sexuellt våld av en partner.
13. Cirka 133 miljoner flickor och kvinnor har drabbats av någon form av könsstympning.
14. 23 procent av alla homosexuella kvinnor har blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld.
15. Kvinnor står för 70 procent av alla traffickingoffer.
16. 700 miljoner flickor har gifts bort som barn.
Källa: Brå, SOU 2014:06, WHO, Världsbanken, UN Women.

Utvalda

Hjälp oss förändra attityden till sexköp!

Hjälp oss förändra attityden till sexköp!

Varje dag sker det omkring sju sexköp, bara i Jönköpings län. Troligtvis är detta bara toppen av ett isberg. Den verkliga siffran kan nämligen antas vara ännu högre då detta bara är det antalet köp av sexuella tjänster som Länsstyrelsen kunde hitta i sin kartläggning ”Osynlig synlig verklighet”. http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2015/Pages/2015-18.aspx

 

Bakom varje sexköp finns en säljare och en köpare. Båda är personer som kan vara i behov av hjälp för att förändra sin situation och sitt beteende. Tidigare studier visar att nästan åtta av tio av de unga som har sex mot ersättning har blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxt. Att sälja sin kropp blir då en direkt konsekvens av dessa trauman, och ibland även ett sätt att skada sig själv på. På grund av skuld och skam är det svårt för dessa personer att söka stöd.

 

För att lyfta frågan och sprida kunskap i ämnet startar därför Länsstyrelsen i Jönköpings län nu en informationskampanj. Du kan läsa mer om kampanjen på Facebook https://www.facebook.com/1av13/, i sociala medier under #1av13 eller på Länsstyrelsens webbplats. www.lansstyrelsen.se/jonkoping

 

Om kampanjen #1av13

Informationskampanjen #1av13 har fått sitt namn av att 1 av 13 svenska män uppger att de någon gång har köpt sex. Syftet är att sprida information om prostitution i Jönköpings län och att få till stånd en dialog om missuppfattningar och attityder till sexköp. Målet är att fler ska erbjuda bättre hjälp till de sexarbetare som finns i länet.

 

För att nå ut med informationen använder vi oss främst av digitala och sociala medier. Vi använder också printannonser med bilder tagna av fotografen Emma Enbjärde http://www.makememories.se. På bilderna syns modeller, men citaten är alla autentiska och kommer från intervjuer med personer som har sålt eller fortfarande säljer sex. Intervjuerna och mer information om prostitution i Jönköpings län finns att läsa i rapporten ”Osynlig synlig verklighet”.

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna arbetet som syftar till att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen ska arbeta för att stärka den regionala samverkan och öka skyddet och stödet till de utsatta. Kampanjen #1av13 är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköping läns informationsenhet.

 

Om du har frågor kring kampanjen går det bra att kontakta Patrik Westerlund, informatör på Länsstyrelsen i Jönköpings län, patrik.westerlund@lansstyrelsen.se

Utvalda

Varmt välkommen till höstens Mariaträff!!!

 

Varmt välkomna på höstens Mariaträff 

Gäller våra aktiva jourkvinnor        

Tema: Barn som bevittnat våld

Vi visar filmen ”My life my lesson”

När vi möter Felicias familj så lever de i det efterskalv som deras pappas misshandel av mamman skapat. Efter tio smärtsamma år präglade av våld separerade hennes mamma från styvpappan. De förlorade vårdnaden om barnen men när Felicia fyllt sexton lyckas hennes mamma samla familjen utan pappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv men upplevelserna från hennes barndom hindrar henne. Som en följd av våldet lever hon i psykisk ohälsa, präglat av självskadebeteende och sömnsvårigheter. Samtidigt håller Felicia kontakten med pappan i ett försök att få honom att ordna upp sitt liv och bli en bra pappa för henne och hennes småsyskon, men han gör henne gång på gång besviken.

Så en dag hotar pappan mamman till livet utanför familjens hem och de tvingas till dagar i ovisshet innan de får plats på ett skyddat boende. Plötsligt ställs allt på sin spets och Felicia måste fatta ett beslut – kommer hon att orka försvara sig själv och sin familj, och vittna vid rättegången mot sin pappa?

Folketshus 24/11 klockan 18.00

Vi bjuder på landgång med dryck och avslutar med kaffe och kaka.

Anmälan sker till kvinnojourenmaria@spray.se senast 16/11 kl: 16.00

Meddela även special kost på anmälan.

Har ni frågor kontakt Therese på 0371-80986

Varmt välkomna, önskar styrelsen!

KvinnoLoggaLiten

Loggan

 

Utvalda

Grundutbildning

Lördagen den 17 oktober hade vi en grundutbildning för jourkvinnor nya såväl som gamla. Vi höll till på hotell Ströget.

De som höll i kursen var Annika Håkansson och Carolina Kullinger! De berättade om hur det är att arbeta som jourkvinna och vad det kan innebära att vara utsatt för våld i nära relation.

Viktigt att tänka på är hur vi bemöter kvinnorna som söker vårt stöd!

Utvalda

Utbildning i MI 7-8/11 09.00-16.00

MI Utbildning

MOTIVERANDE SAMTAL

DETTA GÄLLER FÖR ALLA VÅRA AKTIVA JOURKVINNOR

KURSLEDARE: Ell-Marie Wärmegård 

Auktoriserad terapeut och familjerådgivare samt diplomerad MI-utbildare    

Metoden som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier

DU LÄR DIG STÄRKA KLIENTENS TRO PÅ SIN FÖRMÅGA OCH MÖJLIGHETEN TILL FÖRÄNDRING. MI-ANDA INNEBÄR BLAND ANNAT ATT VARA PERSONCENTRERAD, ATT VISA MEDKÄNSLA, RESPEKT OCH ACCEPTANS FÖR PERSONENS RÄTT OCH FRIHET ATT SJÄLV BESTÄMMA.

KURSEN ÄR KOSTNADSFRI

Fika, Lunch och trerätters middag (lördag kväll) ingår

Hotell Nissastigen Stortorget 2, 332 30 Gislaved

Kontakta Therése Axelsson för mer info 0371-80986

anmälan sker till  kvinnojourenmaria@spray.se

SENAST 31/10

Utvalda

Barnträff i Stockholm

barnenDen 5/10 var vi tre barnansvariga på barnträffen i Stockholm.

Där föreläste Ragnhild barnansvarig på Kvinnohuset i Örebro. Hon presenterade hur de jobbar med barn som utsatts eller upplevt våld i nära relationer. Hon gick även igenom några av paragraferna i barnkonventionen.

”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”

Dom arbetar utifrån Trappanmodellen.

Målgrupp: Barn (4 år och äldre) som bevittnat våld inom familjen

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas.

Detta väckte stor inspiration hos oss att fortsätta utvecklas för att kunna på bästa sätt bemöta och aktivera barnen vi får in till vårt skyddade boende.

Inger Ekbom, Psykoterapeut och författare som utvecklat trappanmodellen, var även och informerade mer ingående om trappanmodellen.

 

ROKS Beatrice Unander-Scharin presenterade och delade Fortsätt läsa ”Barnträff i Stockholm”

Utvalda

Kvinnor som blir eller blivit utsatta för våld i nära relationer är inga offer… De är överlevare!

armbandNu kan ni hjälpa oss att hjälpa dom och ge dom en extra guldkant i deras vardag…

Köp ett armband som visa ert stöd för dessa kvinnor och barn!

Om ni vill köpa ta då kontakt med oss på kvinnojouren Maria eller

de som designat och tillverkar armbanden Carina Sjöö 072-3087500 eller

Johanna Denetz 076-032 63 60

I vår fortsatta kamp mot kvinnovåld

Utvalda

Tack Mia

Tack Mia för de här åren som du jobbade hos oss på kvinnojouren! Vi önskar dig lycka till på nya jobbet! Vi är då glad att du vill ägna dig åt kvinnojouren som aktiv jourkvinna. Vi behöver dig och alla andra som stöttar vår verksamhet! imageimage

Utvalda

Vår nya anställda

Vi hälsar Therese Axelsson välkommen till kvinnojouren. Hon började hos oss den 13 april och finns tillgänglig klockan 9-16 måndag till fredag. Therese har tidigare arbetat bl a på Hälsolyftet som instruktör och som undersköterska. Vi ser framemot samarbetet med Therese.

Utvalda

Månadsträff

Hej all aktiva här kommer en liten påminnelse om vår första månadsträff den 30-03-2015 klockan 18,00-20,00 på kontoret.Vi kan prata, ställa frågor och dela erfarenheter. Det kommer att finnas kaffe och te. Fikabröd eller vad man nu vill tugga på får man ta med sig själv! Hoppas att ni har ledigt och  kan komma.

Hälsningar 

Lena 

Utvalda

Ny anställd sökes!

Kvinnojouren Maria söker VERKSAMHETSANSVARIG

• Du har förmåga att arbeta självständigt med verksamhetsutveckling, är bekväm i att tala inför större grupper, har god samarbetsfömåga och trivs att arbeta såväl i grupp som ensam. Du inger förtroende och har förmåga att skapa nätverk. Du är ansvarsfull och har nått en personlig mognad som gör att du är trygg i dig själv.

Vi ser gärna att du har kulturkompetens – kunskaper och erfarenheter från områden innebärande möten med människor med utländsk härkomst.

• Du kommer att arbeta med psykosocialt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn samt med administration. Tjänsten innebär samarbete/samverkan med kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, viss helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma. Körkort och tillgång till bil är ett krav.

• Lämplig högskoleutbildning är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

• Visstidsanställning, 80 %, 6 månader med möjlighet till förlängning.

• Mejla ditt CV och personligt brev till kvinnojourenmaria@ spray.se eller brev till Kvinnojouren Maria, Box 8, 332 21 Gislaved. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

Sista ansökningsdag är 20/3.

Frågor kring tjänsten till Caroline Kullinger, på linakullinger@hotmail.com

Utvalda

Årsmöte

Årsmöte

Välkomna till årsmötet den 25 februari! Årsmötet börjar klockan 18,00 med årsmötesförhandlingar! Då är du som medlem välkommen!

Klockan 19,30 föreläser Ifrah Kirih, hon berättar om kampen mot kvinnlig könsstympning och vad den för med sig för den som en gång blivit utsatt! Då är även allmänheten välkommen!

Vill du läsa mer om Ifrah Kirih och hennes arbete kan du gå in på länken nedan:

ifrah-kirihwebhttp://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article15559355.ab

 

Utvalda

Ett Gott Nytt år och Nya friska tag

Nu har vi gått in i ett nytt år och med det så får vi ta nya friska tag och göra vad vi kan för att stötta medsystrar som lever i en otrygg vardag med en rädsla för att ständigt bli kränkt av den man lever i hop med.

Livet blir inte som vi tänker oss, det är fyllt av händelser både av det roligare och tråkigare slaget. Det är så livsresan ser ut. Man föds, växer upp, blir kär, jobb, sambo eller giftermål, barn, sjukdom, dödsfall, blir kär igen kanske, några av oss skiljer oss, några flyttar etc. Allt det här tillhör livet och det kan vi ofta hantera. Det som är svårare att hantera är när den du älskar/älskade gör allt för att utplåna dig som människa. Du får dagligen veta att du inte duger, att allt du gör är fel. Det kan vara allt från nedlåtande kommentarer om ditt utseende, ditt agerande i olika situationer till att du är en dålig mor, fru, älskarinna.  Du ska ständigt finnas där som en verbal och ibland bokstavligen en slagpåse. Om du inte finns på plats kan  han (det är ofta en han) ta reda på var du är. Idag är det lätt med it-teknologin att ha koll på var en annan människa befinner sig.  Detta kan pågå i åratal innan du ens orkar eller vågar söka hjälp. Du vill ju så gärna att allt ska vara bra och ofta finns det barn med som du vill skydda. Du tänker ofta att det är dig det är fel på. Om du bara gjorde så här eller kanske så där i stället så skulle nog allt bli bättre.

Då finns vi där för dig, vi i Kvinnojouren. Vi kan erbjuda dig tid när du vill prata. Erbjuda dig hjälp hur du ska ta dig ur din situation ordna med kontakter så att du kan komma vidare. Ibland behöver du kanske komma bort så snabbt som möjligt då kan vi även hjälpa dig med ett skyddat boende.

Vet du att nu när du nu gått in på vår hemsida och läst dessa rader så har du tagit första steget, steget mot ett nytt liv utan kränkningar.

Du är alltid välkommen!

Vi i Kvinnojouren Maria